ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและลดข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์