ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงานบริหารงานบุคคล และหน่วยงานคลัง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงานบริหารงานบุคคล และหน่วยงานคลัง สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล หัวหน้าหน่วยงานคลัง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ