ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน, อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 และรับทราบรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564