ประชุมเพื่อรับทราบ และแก้ไขการปฏิบัติงาน ตามข้อตรวจพบและข้อสังเกตที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเพื่อรับทราบ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) ตามข้อตรวจพบและข้อสังเกตที่สำคัญ ร่วมกับรองอธิการบดีวางแผนยุทธศาสตร์และวิจัย ,คณบดี,ผู้รับผิดชอบโครงการประจำคณะ,หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล ,หัวหน้าหน่วยงานคลัง,หัวหน้าหน่วยงานพัสดุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์