ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 และรับทราบรายงานติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ ,รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ และสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565)