ประชุมเปิดการตรวจสอบหน่วยงานศูนย์บางคล้า

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบหน่วยงานศูนย์บางคล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานศูนย์บางคล้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน