ประชุมปิดการตรวจสอบหอพักนักศึกษา มรร.บางคล้า

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหารายได้ ,ผู้จัดการหอพักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ร่วมกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์