ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 และรับทราบรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา, รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามรายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทราฯ และรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสบภายใน