ประชุมเปิดการตรวจสอบหน่วยงานอาคารสถานที่

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบหน่วยงานอาคารสถานที่ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน