ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงานศูนย์บางคล้า

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงานศูนย์บางคล้า สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหารายได้,หัวหน้าหน่วยงานศูนย์บางคล้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมห้องศรีโสธร ชั้น 1 อาคารบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ บางคล้า