ประชุมเปิดการตรวจสอบหน่วยงานพัสดุ

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบหน่วยงานพัสดุ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานพัสดุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน