ประชุมเปิดการตรวจสอบกองพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบกองพัฒนานักศึกษา ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหารายได้,ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน