โครงการให้คำปรึกษาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินโครงการให้คำปรึกษา เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อให้คำปรึกษา แนะแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้กับสถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

img_1021

img_1007 img_1010 img_1019