ร่วมโครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจสอบภายใน เรื่องการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการสัมมนาชี้แจงการตรวจสอบภายใน  เรื่องการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดยกรมบัญชีกลาง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ปรับปรุงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร

img_1045

img_1042 img_1039