ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระหว่างวันที 25-29 ธันวาคม 2559 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดโดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของผู้ตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร

img_2364

img_2551

img_2552

img_2365

img_1060