โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์