ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการนี้คณะผู้ตรวจสอบภายใน ของทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

65-01 65-02 65-03 65-04 65-05 65-06 65-07 65-08 65-09