โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับพื้นฐาน

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับพื้นฐาน Fundamental ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 2-13 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้มีนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 2 คน คือ นางสาวสมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี และนางสุภินดา เทวารุธ

66-01 66-02 66-03 66-04 66-05 66-06 66-07

เพิ่ม ภาพหมู่ อบรม CGIA