โครงการพัฒนาศักยภาพงานด้านการตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน ณ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ เเลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการตรวจสอบภายในระหว่างผู้ตรวจสอบภายในแต่ละสถาบัน

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวิชาการฉลองขวัญ ชั้น 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Continue reading

โครงการพัฒนาศักยภาพงานด้านการตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน ระหว่างผู้ตรวจสอบภายในแต่ละสถาบัน

Continue reading

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เรื่อง กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เรื่อง กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

Continue reading

โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นางสาวสมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี ตำเเหน่งนักตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ซี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ

Continue reading

โครงการบูรณาการ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการบูรณาการ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

Continue reading

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน”

ระหว่างวันที่ 25-26 สิหาคม 2560 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  หลักสูตร “การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน” ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ Continue reading

กีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ ๒๗ “ราชนครินทร์เกมส์”

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมงานกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ ๒๗ “ราชนครินทร์เกมส์” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุทธยา มาร่วมงานในครั้งนี้

Continue reading

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Continue reading

ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระหว่างวันที 25-29 ธันวาคม 2559 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดโดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของผู้ตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร

img_2364

Continue reading