แผนการตรวจสอบภายในประจำปี

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุม/อบรม/สัมมนา

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในภาครัฐ พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

คู่มือ การบริหารความเสี่ยง

คู่มือบริหารความเสี่ยง โดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

คู่มือ การจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผล

คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผล โดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง