ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการนี้คณะผู้ตรวจสอบภายใน ของทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

65-01 Continue reading

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับพื้นฐาน

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับพื้นฐาน Fundamental ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 2-13 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้มีนักตรวจสอบภายในเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 2 คน คือ นางสาวสมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี และนางสุภินดา เทวารุธ

66-01 Continue reading