สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”จัดโดยคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทอมก. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดย อาจารย์โภไคย ศรีรัตโนภาส ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ คำมารองอธิการบดีบริหาร และนางสาวสมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี นักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

เอกสารสรุปการสัมนา

03

02 01