โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน”

ระหว่างวันที่ 25-26 สิหาคม 2560 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  หลักสูตร “การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน” ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ