โครงการบูรณาการ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการบูรณาการ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี